Cel studiów i koncepcja programu

W trosce o dalszy rozwój i umiędzynarodowienie naszej Uczelni oraz dobre wykorzystanie wysoko kwalifikowanej kadry pracowników naukowych na wydziałach przyrodniczych, powołuje się nowy kierunek: Studia Przyrodnicze i Technologiczne (ang. Science and Technology, S&T), na którym zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i których program będzie kompatybilny z programami podobnego typu studiów w czołowych uczelniach na świecie.

Celem Uniwersytetu jest utworzenie kierunku o wysokim, liczącym się w Europie Środkowo – Wschodniej poziomie kształcenia. Wybitni, cieszący się dużym międzynarodowym uznaniem, naukowcy z naszej Uczelni, będą stanowić kadrę wykładowców tego kierunku. Przewiduje się ponadto zapraszanie z wykładami znanych ekspertów i naukowców z innych instytutów oraz wizytujących profesorów z uczelni krajowych i zagranicznych wykorzystując w tym celu istniejące programy wymiany międzyuczelnianej i międzynarodowej.

Zaproponowany kierunek wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno maturzystów z naszego regionu i obcokrajowców pragnących studiować na naszej Uczelni. Inicjatorzy anglojęzycznych studiów Science and Technology mają głębokie przekonanie o roli dobrego, uznanego w skali międzynarodowej wykształcenia licencjackiego, jako większej szansy na rynku pracy i przy podejmowania nauki na wyższym poziomie.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prowadzący te studia będzie dbał o wysoką jakość nauczania, jak i utrzymanie bliskiego kontaktu studentów z badaniami podstawowymi i ich zastosowaniami technologicznymi. Program tych nowych studiów licencjackich jest tak skonstruowany, że ich absolwent będzie mógł kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na dowolnym kierunku ścisłym, przyrodniczym lub techniczno-technologicznym.

Studenci w ramach bloku przedmiotów obowiązkowych, na który składa się 1635 godzin wykładów, konwersatoriów, laboratoriów i seminarium, uzyskują bardzo dobre podstawy z zakresu nauk matematycznych, fizycznych, chemicznych i biologicznych. To uniwersalne wykształcenie matematyczno-przyrodnicze powinno sprawić, że absolwenci tego kierunku będą w przyszłości lepiej sobie radzić z wyzwaniami, jakie przynosi współczesna nauka i szybko rozwijające się technologie.

Zajęcia przewidziane w ramach bloku przedmiotów wybieralnych, zawierającym aż 1595 godzin, z których studenci wybiorą około 900 godzin zajęć, pozwolą im na lepszą samorealizację zgodnie z osobistymi preferencjami. Proponuje się w tym bloku, specjalistyczne zajęcia z biologii i dziedzin pokrewnych, chemii i ochrony środowiska, nanotechnologii, fizyki i astrofizyki oraz matematyki. O wyborze konkretnych zajęć z tego bloku zdecyduje większość studentów. Zajęcia, na których liczba chętnych słuchaczy będzie mniejsza niż minimalna liczebność odpowiedniej grupy, nie będą realizowane.

Studenci będą mogli korzystać z zasobów Biblioteki Wydziału MFiI, który posiada 3952 podręczniki i książki naukowe, z których około 40% jest napisana w języku angielskim. Większość spośród 13944 tomów czasopism jest też napisana po angielsku. Podobnie wygląda sytuacja w bibliotekach Wydziałów Chemii i BiB. Ponadto Biblioteka Główna UMCS posiada dostęp elektroniczny do wielu podręczników i czasopism w języku angielskim. Użytkownicy komputerów włączonych w sieć ogólnouczelnianą UMCS mogą więc korzystać w formie elektronicznej z czasopism i książek naukowych z całego świata.