Ogólne informacje o kierunku studiów Science and Technology

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: trzyletnie studia stacjonarne

Obszar kształcenia: nauki ścisłe (60%), przyrodnicze (30%) i technologiczne (10%).

Liczba semestrów: 6

Łączna liczba godzin: 2535

Tytuł zawodowy absolwenta: Licencjat (Bachelor of Science)

Prace dyplomowe będą mogły być wykonywane w następujących specjalnościach:
chemia, fizyka, biochemia z biofizyką, nanotechnologie, ochrona środowiska

Nie przewiduje się odrębnych specjalizacji w ramach tych trzyletnich studiów licencjackich, lecz w zamian oferuje się szeroką gamę przedmiotów wybieralnych (1595 godzin), z których studenci będą musieli wybrać co najmniej 900 godzin zajęć.

Proponowany limit przyjęć: 25+45=70 osób

Zasady rekrutacji obywateli polskich i osób z Kartą Polaka (limit 25 miejsc):
O przyjęciu decyduje konkurs matur, w ramach którego będzie brana pod uwagę ocena z matematyki oraz ocena z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia lub fizyka. Obie oceny wchodzą z tą samą wagą. Ponadto od tych kandydatów będzie wymagana pozytywna ocena z języka angielskiego na świadectwie maturalnym lub zaświadczenie o znajomości na poziomie podstawowym języka angielskiego w formie odpowiedniego certyfikatu (TELC, FCE, TOEFL lub podobnego), bądź zdanie egzaminu z języka angielskiego w CNiCJO UMCS.

Zasady rekrutacji obcokrajowców płacących za studia (limit 45 miejsc):
W przypadku osób płacących za studia będzie wymagana tylko matura, lub jej odpowiednik (wg. wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). O przyjęciu będzie decydować jedynie kolejność zgłoszeń. Nie będzie też wymagane udokumentowanie znajomości języka angielskiego. Wniesienie opłaty za pierwszy semestr nauki w wysokości 1000 Euro.